โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์
ประจำปี 2555
จำนวน 5 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ธันวาคม 2554 - สิงหาคม 2555สถาบันพัฒนาคุณภาพครู150,000.00
2 รอ อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาธันวาคม 2555 - ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ183,400.00
3 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการสอนและวัดระเมินผลในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมิถุนายน 2555 - ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ198,400.00
4 รอ โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสู่สถานศึกษาวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 - วันที่ 11 กรกฎาคม 2555นางสาวอารียา บุญทวี69,000.00
5 รอ โครงการสร้างบุคลิกภาพนักศึกษาด้วยมารยาทไทยวันที่ 23 สิงหาคม 2555 - นางสาวอารียา บุญทวี35,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด635,800.00