โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปี 2555
จำนวน 5 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการพัฒนาครูเพื่อใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้แบบบูรณาการ(EIS)กุมภาพันธ์ 2555 - สิงหาคม 2555สถาบันพัฒนาคุณภาพครู150,000.00
2 รอ โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูเพื่อใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารพฤษภาคม 2555 - สถาบันพัฒนาคุณภาพครู120,000.00
3 รอ โครงการนิเทศติดตามผลและสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิงหาคม 2555 - กันยายน 2555สถาบันพัฒนาคุณภาพครู120,000.00
4 รอ โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานทางวิชาการ - สถาบันพัฒนาคุณภาพครู500,000.00
5 รอ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 255525 พฤษภาคม 2555 - 25 พฤษภาคม 2555นางสาวเพ็ญศรี ปักกะสีนัง12,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด902,000.00