โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร
ประจำปี 2555
จำนวน 3 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษสู่ความเป็นครูมืออาชีพเมษายน 2555 - กรกฎาคม 2555สถาบันพัฒนาคุณภาพครู300,000.00
2 รอ พัฒนาสถาบันและบุคลากรตุลาคม 2554 - มกราคม 2555สถาบันพัฒนาคุณภาพครู30,000.00
3 รอ อบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 7เมษายน 2555 - พฤษภาคม 2555ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ105,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด435,000.00