โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
ประจำปี 2555
จำนวน 5 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษธันวาคม 2554 - กันยายน 2555สถาบันพัฒนาคุณภาพครู50,000.00
2 รอ โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)พฤศจิกายน 2554 - กันยายน 2555สถาบันพัฒนาคุณภาพครู50,000.00
3 รอ โครงการพัฒนาบุคคลากร สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้(ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ใช้งบประมาณกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย)ธันวาคม 2554 - สิงหาคม 2554สถาบันพัฒนาคุณภาพครู.00
4 รอ จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์มีนาคม 2555 - กันยายน 2555สถาบันพัฒนาคุณภาพครู60,000.00
5 รอ Summer Camp Tutorมิถุนายน 2555 - กันยายน 2555ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ150,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด310,000.00