โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน
ประจำปี 2555
จำนวน 4 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ พัฒนาระบบสารสนเทศให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งความรู้ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาพฤศจิกายน 2554 - กันยายน 2555สถาบันพัฒนาคุณภาพครู90,000.00
2 รอ โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษาธันวาคม 2554 - กันยายน 2555สถาบันพัฒนาคุณภาพครู40,000.00
3 รอ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรม วิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นวันที่ 13 มีนาคม 2555 - วันที่ 16 มีนาคม 2555นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์50,000.00
4 รอ โครงการสัมมนางานประกันคุณภาพและจัดการความรู้ในองค์กรวันที่ 23 เมษายน 2555 - นางสาวอารียา บุญทวี1,600.00
รวมงบประมาณทั้งหมด181,600.00