โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประจำปี 2555
จำนวน 15 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2554วันที่ 29 ตุลาคม 2554 - วันที่ 30 ตุลาคม 2554นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์.00
2 รอ โครงการปิยมหาราชรำลึก "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธจ้าหลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทย"วันที่ 23 ตุลาคม 2554 - นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ38,600.00
3 รอ โครงการราชภัฏราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 - นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์49,900.00
4 รอ โครงการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 4)วันที่ 2 ธันวาคม 2554 - วันที่ 4 ธันวาคม 2554นายโยธิน จี้กังวาฬ65,760.00
5 รอ โครงการราชภัฏราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ "นิทรรศการพระเมตตากัลยาณิวัฒนา"วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555นายโยธิน จี้กังวาฬ41,000.00
6 รอ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวัฒนธรมลุ่มน้ำบางปะกงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 - นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์55,000.00
7 รอ โครงการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 5)วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 - นายโยธิน จี้กังวาฬ63,560.00
8 รอ โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2555วันที่ 19 เมษายน 2555 - นางสาวอารียา บุญทวี30,000.00
9 รอ โครงการศึกษาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 - นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์5,070.00
10 รอ โครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ 3วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 - วันที่ 30 พฤษภาคม 2555นายจินดา เนื่องจำนงค์200,000.00
11 รอ โครงการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกและงานพุทธชยันตี 2,600 ปีวันที่ 1 มิถุนายน 2555 - วันที่ 5 มิถุนายน 2555นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์32,000.00
12 รอ โครงการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 6)วันที่ 30 มิถุนายน 2555 - วันที่ 4 กรกฎาคม 2555นายจินดา เนื่องจำนงค์147,000.00
13 รอ โครงการราชภัฏราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 - วันที่ 21 กรกฎาคม 2555นายจินดา เนื่องจำนงค์209,000.00
14 รอ โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 - นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์20,000.00
15 รอ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 - วันที่ 12 สิงหาคม 2555นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์77,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,033,890.00