โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ
ประจำปี 2555
จำนวน 10 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ ประชุมอาจารย์แนะแนวการศึกษา15 มีนาคม 2555 - 17 มีนาคม 2555นางสาวเพ็ญศรี ปักกะสีนัง259,400.00
2 รอ โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2555วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 - นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ70,000.00
3 รอ โครงการลานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนและครอบครัว ประจำปี 2555 (ค่ายศิลปะพัฒนาสุนทรียภาพและรักษ์สิ่งแวดล้อม)วันที่ 20 มิถุนายน และวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 - นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ50,000.00
4 รอ โครงการศิลปะ วัฒนธรรมสู่ชุมชน "สัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทัศนศิลป์"วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 - นางสาวอารียา บุญทวี33,500.00
5 รอ โครงการศิลปะ วัฒนธรรมสู่ชุมชน (ค่ายศิลปะพัฒนาสุนทรียภาพเยาวชนและสร้างองค์ความรู้สู่อาชีพ)วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 - นายโยธิน จี้กังวาฬ60,000.00
6 รอ โครงการลานวัฒนธรรมสายใยครอบครัวและชุมชนวันที่ 2 มีนาคม 2555 - นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ50,000.00
7 รอ โครงการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ "งานผูกผ้าประดับโต๊ะและอาคารในงานพิธีต่าง ๆ"วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 - วันที่ 4 พฤษภาคม 2555นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ33,000.00
8 รอ โครงการสร้างสรรค์ศิลป์กับศิลปินระดับชาติวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 - วันที่ 22 มิถุนายน 2555นายโยธิน จี้กังวาฬ100,000.00
9 รอ โครงการศิลปะ วัฒนธรรมสู่ชุมชนวันที่ 16 - 22 กรกฎาคม 2555 - วันที่ 21 - 26 สิงหาคม 2555นายโยธิน จี้กังวาฬ25,200.00
10 รอ โครงการลานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนและครอบครัว ประจำปี 2555วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 - นางสาวอารียา บุญทวี100,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด781,100.00