โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์
ประจำปี 2556
จำนวน 77 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ พัฒนาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน132,810.00
2 รอ อบรมคุณธรรมจริยธรรมและทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมมีนาคม 56 - พฤษภาคม 56อ.ดร.วรพล แวงนอก33,850.00
3 รอ ไหว้ครูสาขาสาธารณสุขศาสตร์พฤษภาคม 56 - กรกฏาคม 56อ.ดร.วรพล แวงนอก15,900.00
4 รอ โครงการจัดหาอาจารย์ที่มีศักยภาพมาเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(ทุนประเดิม)ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556บัณฑิตวิทยาลัย1,485,000.00
5 รอ ฟิสิกส์สัมพันธ์มิถุนายน 2556 - กันยายน 2556ดร.อภิชาติ สังข์ทอง5,820.00
6 รอ ศึกษาดูงานสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเดือนมีนาคม 2555 - เดือนสิงหาคม 2556ผศ.ดร.อภิรดี เมืองเดช35,000.00
7 รอ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาตุลาคม 2555 - กันยายน 2556สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา917,632.00
8 รอ โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องระบบการประกันคุณภาพตามที่สมศ.กำหนด - สถาบันพัฒนาคุณภาพครู.00
9 รอ "ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ปี ๒๕๕๖ม.ค.56 - ก.ย. 56นางสุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย150,000.00
10 รอ โครงการประชุมเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 5ธ.ค.55 - มี.ค.56นางสาวสุพรัตรา แดงเจริญ100,000.00
11 รอ โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมิ.ย.56 - ส.ค. 56นางสาวสุพรัตรา แดงเจริญ350,000.00
12 รอ โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย"จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน"ต.ค 55 - พ.ค.56นายธีรยุทธ จันทร์เขียว300,000.00
13 รอ เตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการสังเคราะห์โจทย์วิจัยมี.ค 56 - พ.ค.56นางสุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย200,000.00
14 รอ บริหารจัดการสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดือนตุลาคม2555-กรกฎาคม 2556 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี111,480.00
15 รอ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดือนตุลาคม2555-กันยายน2556 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี188,520.00
16 รอ การพัฒนาวิชาการรายบุคคลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม 2555 - รองคณบดีวางแผนและพัฒนา750,000.00
17 รอ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบสหกิจศึกษาเต็มรูปของคณะวิทยาศาสตร์ฯในประชาคมอาเซียนเดือนตุลาคม 2554-มิถุนายน55 - รองคณบดีวางแผนและพัฒนา1,100,125.00
18 รอ สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี เดือนตุลาคม 2555-กุมภาพันธ์ 2556 - รองคณบดีกิจการนักศึกษา112,400.00
19 รอ ส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาเดือนตุลาคม2555-กันยายน2556 - รองคณบดีกิจการนักศึกษา50,000.00
20 รอ ฟิสิกส์สัญจรเดือนมกราคม 2556 - กันยายน 2556นายอภิชาติ สังข์ทอง35,520.00
21 รอ ค่าตอบแทนการสอนสาขาวิชาการจัดการอุตาสาหกรรมตุลาคม 2555 - กันยายน 2556สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม921,592.00
22 รอ ศึกษาดูงานและความร่วมมือทางวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ250,000.00
23 รอ บริหารจัดการสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดือนตุลาคม2555-กรกฎาคม2556 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี68,500.00
24 รอ ส่งเสริมด้านความรู้/วิชาการ/วิชาชีพสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่ามีนาคม-กันยายน 2556 - รองคณบดีกิจการนักศึกษา50,000.00
25 รอ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย "จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน"เดือนตุลาคม 2555 - เดือนเมษายน 2556รองคณบดีกิจการนักศึกษา90,000.00
26 รอ ประกวดโครงงานและสื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์เดือนมกราคม 2556 - เดือนสิงหาคม 2556ดร.อภิชาติ สังข์ทอง20,000.00
27 รอ ปรับพื้นฐานก่อนเปิดเทอมเมษายน 2556 - กรกฎาคม 2556ดร.อภิชาติ สังข์ทอง22,660.00
28 รอ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์เดือนกุมภาพันธ์ 2556 - เดือนกุมภาพันธ์ 2556นายอภิชาติ สังข์ทอง28,000.00
29 รอ ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ประเทศมาเลเซีย - สิงคโปร์เดือนตุลาคม 2555 - เดือนสิงหาคม 2556ผศ.ดร.อภิรดี เมืองเดช217,515.00
30 รอ การจัดการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เดือนมีนาคม2556 - เดือนกรกฎาคม2556ดร.รุ้งรวี อำนาจตระกูล6,216.00
31 รอ จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเดือนมกราคม2556 - เดือนเมษายน2556ดร.รุ้งรวี อำนาจตระกูล55,000.00
32 รอ สร้างพระพุทธรูปเพื่อถวายวัดมกราคม 56 - มีนาคม 56นางสาวผสุดี ภุมรา5,000.00
33 รอ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1,530,816.00
34 รอ พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าเดือนตุลาคม 2555 - เดือนกันยายน 2556ผศ.คนึงนิตย์ ชื่นค้า74,828.00
35 รอ โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ต.ค 55 - ส.ค 56ผศ.ดร.สถาพร ดียิ่ง60,000.00
36 รอ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ม.ค 56 - มิ.ย 56อาจารย์ชัชฏาำภรณ์ ตันตะราวงศา112,000.00
37 รอ จัดหาครุภันฑ์เพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนต.ค 55 - ธ.ค 55นางสุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย5,323,000.00
38 รอ พัฒนาศักยภาพอาจารย์เดือนพฤศจิกายน2554-กันยายน2555 - รองคณบดีวิชาการ700,000.00
39 รอ โครงการบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ต.ค 55 - ก.ค.56นางสุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย750,000.00
40 รอ โครงการประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555มิ.ย.56 - มิ.ย.56นางสุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย99,800.00
41 รอ การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งที่ 4เดือนพฤศจิกายน 2555 - เดือนเมษายน 2556ดร.รุ้งรวี อำนาจตระกูล40,000.00
42 รอ การศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่เน้นทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสถาบันเมษายน 2556 - กรกฏาคม 2556นางสาวสถาพร ดียิ่ง42,349.00
43 รอ พัฒนางานสาธารณสุขสู่ชุมชนพฤษภาคม 55 - กรกฎาคม 55นางสาวทานตะวัน กิริมิตร20,000.00
44 รอ อบรมดูแลสุขภาพวิถีไทยเมษายน 56 - มิถุนายน 56ดร.อภิชาติ สังข์ทอง23,390.00
45 รอ โครงการสืบสานพุทธศาสนา ร่วมจิตอาสาใฝ่คุณธรรมมิถุนายน 2556 - กันยายน 2556อาจารย์สุพรัตรา แดงเจริญ32,800.00
46 รอ ซื้ิอวัสดุอุปกรณ์และซ่อมครุภัณฑ์ ในการเรียนการสอนสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริหารพฤศจิกายน 2555 - กรกฏาคม 2556นางจารุวรรณ สุนทรเสณี58,500.00
47 รอ อบรมและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมษายน 56 - มิถุนายน 56นายวรพจน์ ทำเนียบ70,910.00
48 รอ โครงการติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธันวาคม 2554 - มิถุนายน 2555อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา5,000.00
49 รอ โยคะเพื่อสุขภาพพฤษภาคม 56 - กรกฎาคม 56นางสาวกนกวรรณ วังสระ15,550.00
50 รอ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขตุลาคม 55 - ธันวาคม 55นางสาวทานตะวัน กิริมิตร160,000.00
51 รอ อบรมหัตถการทางการแพทย์เมษายน 56 - มิถุนายน 56นางสาวทานตะวัน กิริมิตร23,200.00
52 รอ เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขกรกฎาคม 56 - กันยายน 56นางสาวทานตะวัน กิริมิตร266,800.00
53 รอ โครงการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPEตุลาคม 2554 - สิงหาคม 2555นายสุรศักดิ์ ศรีสวรรค์10,000.00
54 รอ ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมิถุนายน 56 - สิงหาคม 56นางสาวณัฐพร สนเผือก40,900.00
55 รอ โครงการประชุมวิชาการแงละศึกษาดูงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธันวาคม 2554 - พฤษภาคม 2555อาจารย์สุพรัตรา แดงเจริญ73,800.00
56 รอ พัฒนานักศึกษาโดยวอทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมตุลาคม 55 - สิงหาคม 56นางสาวณัฐพร สนเผือก6,000.00
57 รอ จัดหาครุภัณฑ์เพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนตุลาคม 55 - ธันวาคม 55นางสาวนภกานด์ หน่ายคอน43,700.00
58 รอ ศึกษาดูงานชีววิทยาทางทะเลมกราคม 56 - มีนาคม 56นางสาวนภกานด์ หน่ายคอน55,320.00
59 รอ โครงการค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชนมกราคม 2556 - มีนาคม 2556อาจารย์สุพรัตรา แดงเจริญ115,000.00
60 รอ ศึกษาดูงานการวิจัยทางคณิตศาสตร์และสถิติพ.ย 55 - ก.พ 56ดร.รุ้งรวี อำนาจตระกูล50,000.00
61 รอ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตมิถุนายน 2556 - สิงหาคม 2556อาจารย์สุพรัตรา แดงเจริญ102,950.00
62 รอ อบรมและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมษายน 56 - มิถุนายน 56นายวรพจน์ ทำเนียบ70,910.00
63 รอ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติตุลาคม 2554 - กันยายน 2555อาจารย์สุพรัตรา แดงเจริญ25,000.00
64 รอ โครงการไอทีหัวใจสีเขียว(IT Green Heart )พฤศจิกายน 2555 - กุมภาพันธ์ 2556อาจารย์สุพรัตรา แดงเจริญ15,000.00
65 รอ โครงการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556นางสาวนวลปราง แสงอุไร77,950.00
66 รอ โครงการวิจัยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศตุลาคม 2555 - เมษายน 2556นางนุชจรินทร์ ครูเกษตร20,000.00
67 รอ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างเสริมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตมิถุนายน 2556 - สิงหาคม 2556อาจารย์สุพรัตรา แดงเจริญ102,950.00
68 รอ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางด้านสาขาสาธารณสุขศาสตร์มกราคม 2556 - มีนาคม 2556นางสาวทานตะวัน กิริมิตร306,250.00
69 รอ โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ทำดีเพื่อในหลวงมิถุนายน 2556 - สิงหาคม 2556อาจารย์สุพรัตรา แดงเจริญ22,500.00
70 รอ โครงการปรับแผนฯคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.ค.56 - เม.ย 56นางสาวสุพรัตรา แดงเจริญ251,550.00
71 รอ โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาและสัมมนาเชิงวิชาการเคมี และเคมีประยุกต์ต.ค 55 - ก.ค.56ผศ.ดร. อภิรดี เมืองเดช251,550.00
72 รอ โครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และสถิติมี.ค.55 - มิ.ย.56ดร.รุ้งระวี อำนาจตระกูล25,000.00
73 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ.ย 55 - เม.ย56ดร.รุ้งระวี อำนาจตระกูล40,000.00
74 รอ การจัดการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์อย่างมีประสิทธิภาพมี.ค.56 - ก.ค 56ดร.รุ้งรวี อำนาจตระกูล132,000.00
75 รอ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์พ.ย 55 - พ.ค 55น.ส ปิยะวดี กิ่งมาลา20,000.00
76 รอ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการต.ค 55 - ก.ค 56นางจารุวรรณ สุนทรเสณี100,000.00
77 รอ โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศต.ค 55 - ก.ย.56อาจารย์สุพรัตตา แดงเจริญ140,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด19,315,813.00