โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปี 2556
จำนวน 12 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษสู่ความเป็นครูมืออาชีพม.ค. 2556 - มี.ค. 2556สถาบันพัฒนาคุณภาพครู150,000.00
2 รอ โครงการพัฒนาครูเพื่อใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้แบบบูรณาการ (EIS)ธ.ค. 55 - ก.พ. 56สถาบันพัฒนาคุณภาพครู250,000.00
3 รอ โครงการพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ต.ค. 55 - ก.พ. 56สถาบันพัฒนาคุณภาพครู100,000.00
4 รอ โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูเพื่อใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร ก.พ. 56 - ก.พ. 56สถาบันพัฒนาคุณภาพครู100,000.00
5 รอ การใช้โปรแกรมสำเร็จเรขาคณิตพลวัตเดือนกุมภาพันธ์2556 - เดือนพฤษภาคม2556ผศ.ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง30,000.00
6 รอ โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนเม.ย. 56 - พ.ค. 56สถาบันพัฒนาคุณภาพครู100,000.00
7 รอ โครงการส่งเสริมการใช้แท็บเล็ต พีซีในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพต.ค.55 - ส.ค. 56สถาบันพัฒนาคุณภาพครู557,000.00
8 รอ พัฒนาสถาบันและบุคลากรพ.ย. 55 - ก.ย. 56สถาบันพัฒนาคุณภาพครู70,000.00
9 รอ โครงการใส่ใจสุขภาพร่วมกับเราชาววิทยาศาสตร์ม.ค.56 - เม.ย 56นางสุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย50,000.00
10 รอ โครงการบริหารจัดการสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต.ค 55 - ก.ค.56นางอัญชลี จำปาหอม731,500.00
11 รอ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสานสัมพันธ์อาเซียนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 - วันที่ 1 มีนาคม 2556นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์62,300.00
12 รอ โครงการอบรมวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มประเทศอาเซียนวันที่ 22 , 24 , 26 ,29 เมษายน 2556 - วันที่ 1 , 3 พฤษภาคม 2556นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์13,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด2,213,800.00