โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
ประจำปี 2556
จำนวน 6 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการวิจัยติดตามผลการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ มี.ค. - ก.ย. 56สถาบันพัฒนาคุณภาพครู30,000.00
2 รอ โครงการวิจัยสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูต.ค. 55 - พ.ย. 55สถาบันพัฒนาคุณภาพครู30,000.00
3 รอ ครงการพัฒนาบุคลากร สถานศึกษา และ แหล่งเรียนรู้ (ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ใช้งบประมาณกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย)ต.ค. 55 - ธ.ค. 55สถาบันพัฒนาคุณภาพครู200,000.00
4 รอ โครงการนิเทศติดตามผลและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เม.ย.56 - เม.ย.56สถาบันพัฒนาคุณภาพครู100,000.00
5 รอ โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานทางวิชาการมิ.ย. 56 - ก.ค. 56สถาบันพัฒนาคุณภาพครู320,000.00
6 รอ โครงการตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาเม.ย. 56 - ก.ค.56นางสุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย50,200.00
รวมงบประมาณทั้งหมด730,200.00