โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน
ประจำปี 2556
จำนวน 6 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ จัดซื้อคอมพิวเตอร์เดือนมกราคม2556 - เดือนมีนาคม2556ดร.รุ้งรวี อำนาจตระกูล99,600.00
2 รอ พัฒนาระบบสารสนเทศให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งความรู้ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาต.ค. 55 - ก.ย. 56สถาบันพัฒนาคุณภาพครู95,000.00
3 รอ จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์มี.ค. 56 - ก.ย. 56สถาบันพัฒนาคุณภาพครู95,000.00
4 รอ โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องระบบการประกันคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนก.พ. 56 - เม.ย. 56สถาบันพัฒนาคุณภาพครู60,000.00
5 รอ โครงการเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.ค.56 - เม.ย 56นางสาวสุพรัตรา แดงเจริญ48,450.00
6 รอ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 - วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์27,785.00
รวมงบประมาณทั้งหมด425,835.00