โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประจำปี 2556
จำนวน 20 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการ I Love Scienceตุลาคม 2555 - มกราคม 2556รองคณบดีกิจการนักศึกษา71,872.00
2 รอ โครงการปิยมหาราชรำลึก "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าหลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทย" ประจำปี 2555วันที่ 23 ตุลาคม 2555 - นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์92,800.00
3 รอ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2555วันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์40,000.00
4 รอ โครงการอนุรักษ์เผยแพร่ประเพณีและวันสำคัญของไทยวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 - นายโยธิน จี้กังวาฬ18,000.00
5 รอ โครงการราชภัฏวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวามหาราช) และร่วมเฉลิมฉลองพระชนมายุพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 85 พรรษา ประจำปี 2555วันที่ 4 ธันวาคม 2555 - นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์27,000.00
6 รอ โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 7วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2555 - วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2555นายโยธิน จี้กังวาฬ100,000.00
7 รอ โครงการ 72 ปี กิจกรรมการประกวดด้านศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติและประวัติมหาวิทยาลัยวันที่ 21 ธันวาคม 2555 - วันที่ 23 ธันวาคม 2555นางสาวอารียา บุญทวี84,600.00
8 รอ โครงการต้นไม้ใส่คุณธรรมตามหลักพุทธฉือจี้วันที่ 26 ธันวาคม 2555 - นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์15,000.00
9 รอ โครงการศิลปะ วัฒนธรรมสู่ชุมชน "สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ศิลปะและการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สอนศิลปะ (ทัศนศิลป์)"วันที่ 7 มกราคม 2556 - วันที่ 8 มกราคม 2556นายโยธิน จี้กังวาฬ30,000.00
10 รอ โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "วันพระเมตตา กัลยาณิวัฒนา"วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556นายโยธิน จี้กังวาฬ30,000.00
11 รอ โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 8วันที่ 29 มีนาคม 2556 - วันที่ 31 มีนาคม 2556นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วง58,800.00
12 รอ โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2556วันที่ 9 เมษายน 2556 - นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์30,000.00
13 รอ โครงการราชภัฏรวมใจปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเดือนเมษายน 2556 (ทุกวันพุธ) - เดือนสิงหาคม 2556 (ทุกวันพุธ)นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์.00
14 รอ โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 - นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์16,600.00
15 รอ โครงการลานวัฒนธรรมราชนครินทร์ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ถิ่นภูมิปัญญาไทยวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 - นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วง74,700.00
16 รอ โครงการราชภัฏปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556"วันที่ 7 สิงหาคม 2556 - นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์18,000.00
17 รอ โครงการวัฒนธรรมอาเซียนวันที่ 19 สิงหาคม 2556 - วันที่ 20 สิงหาคม 2556นางสาวอารียา บุญทวี140,000.00
18 รอ โครงการรวบรวมองค์ความรู้แหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมลุ่มน้ำบางปะกงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 - วันที่ 9 พฤษภาคม 2556นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์30,000.00
19 รอ โครงการต้นกล้าศิลปะ วัฒนธรรม ครั้งที่ 4วันที่ 11 มิถุนายน 2556 - วันที่ 12 มิถุนายน 2556นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์250,000.00
20 รอ โครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 - นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ4,115.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,131,487.00