โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ
ประจำปี 2556
จำนวน 6 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการศิลปะ วัฒนธรรมสู่ชุมชนอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยเพื่อสังคมวันที่ 15 มกราคม 2556 - วันที่ 31 มกราคม 2556นายโยธิน จี้กังวาฬ60,000.00
2 รอ โครงการ "การแกะสลักผักและผลไม้"วันที่ 4 เมษายน 2556 - วันที่ 5 เมษายน 2556นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ60,000.00
3 รอ โครงการลานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนและครอบครัววันที่ 14 , 21 พฤศจิกายน 2555 - นางสาวอารียา บุญทวี70,000.00
4 รอ โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2556วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 - นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ40,000.00
5 รอ โครงการเสริมสร้างทักษะวิชาการด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 - นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ40,000.00
6 รอ โครงการจัดทำเอกสารองค์ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2556ปีงบประมาณ 2556 - นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์132,400.00
รวมงบประมาณทั้งหมด402,400.00