โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์
ประจำปี 2557
จำนวน 49 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ การบริหารจัดการสาขาวิชาเคมีมี.ค. 2557 - มิ.ย. 2557นางสาววิยารัตน์ กุมุทนาถ31,870.00
2 รอ ฟิสิกส์สัญจรมกราคม 2556 - กันยายน 2556นายอภิชาติ สังข์ทอง35,520.00
3 รอ ศึกษาดูงานตามศาสตร์เม.ย. 2557 - ก.ค. 2557นางสาวสถาพร ดียิ่ง44,325.00
4 รอ โครงการตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา และระดับคณะ(งป.)1 พฤษภาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2557คณบดี90,000.00
5 รอ บริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์(งป.)1 พฤศจิกายน 2556 - 30 มิถุนายน 2557คณบดี750,000.00
6 รอ โครงการบริหารจัดการสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ.ย.2556 - ก.ค.2557คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี350,000.00
7 รอ โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ม.ค. 2557 - มี.ค. 2557นายเชาวลิต ขันคำ39,395.00
8 รอ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย "จิตอาสา ใผ่รู้ สู้งาน"ต.ค. 2556 - เม.ย. 2557นายธีรยุทธ จันทร์เขียว150,000.00
9 รอ โครงการส่งเสริมพัฒนาพฤติการด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหระบนักศึกษาต.ค.2556 - ก.ย. 2557นายธีรยุทธ จันทร์เขียว50,000.00
10 รอ โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีต.ค. 2556 - ก.ค. 2557นายธีรยุทธ จันทร์เขียว94,500.00
11 รอ โครงการ I LOVE Science 2013 พ.ย 2556 - ก.พ.2557นายธีรยุทธ จันทร์เขียว127,000.00
12 รอ โครงการส่งเสริมการประกวดแข่งขัน และนำเสนอผลงานของนักศึกษาตามศาสตร์ในระดับชาติม.ค. 2557 - มิ.ย.2557คณบดี30,055.00
13 รอ ฏโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรวมใจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานพ.ค. 2557 - ก.ค. 2557นางสาวณัฐพร สนเผือก42,870.00
14 รอ การจัดหาครุภัณฑ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์พ.ย 2556 - ธ.ค. 2556นางรุ้งรวี อำนาจตระกูล99,800.00
15 รอ การจัดการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์อย่างมีประสิทธิภาพพ.ย 2556 - ธ.ค. 2556นางรุ้งรวี อำนาจตระกูล80,025.00
16 รอ ศึกษาดูงานวิจัยทางคณิตศาสตร์และสถิติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมิ.ย. 2557 - ก.ย. 2557นายสมพล พวงสั้น50,000.00
17 รอ โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์พ.ย. 2556 - ส.ค. 2557นายเชาวลิต ขันคำ101,200.00
18 รอ โครงการสนันสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศต.ค. 2556 - ก.ย. 2557นายเชาวลิต ขันคำ250,000.00
19 รอ โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ต.ค. 2556 - ธ.ค. 2556นายวรพล แวงนอก191,255.00
20 รอ โครงการอบรมและศึกษาดูงานทางวิชาการสาธารณสุขศาสตร์มิ.ย. 2557 - มิ.ย.2557นางสาวแววดาว พิมพ์พันธ์ดี80,000.00
21 รอ โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ม.ค. 2557 - มี.ค. 2557นางสาวนันท์นภัส ธนฐากร25,000.00
22 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนมิ.ย. 2557 - ส.ค. 2557นางสาวนภกานด์ หน่ายคอน87,470.00
23 รอ โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมี.ค. 2557 - ส.ค. 2557นางสาววิยารัตน์ กุมุทนาถ164,500.00
24 รอ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการอาหารและธุรกิจบริการธ.ค. 2556 - มิ.ย. 2557นางจารุวรรณ สุนทรเสณี42,780.00
25 รอ โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพที่ดี เราชาววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(งป.)1 มกราคม 2557 - 31 มกราคม 2557นางสาวณัฐพร สนเผือก50,000.00
26 รอ โครงการจัดการสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์(งป.)1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557นางรุ้งรวี อำนาจตระกูล70,000.00
27 รอ บริหารจัดการสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557นายวรพล แวงนอก500,000.00
28 รอ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์(งป.)1 มีนาคม 2557 - 31 มีนาคม 2557นางสาวพิไลพร หนูทองคำ70,000.00
29 รอ โครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาสู่ตลาดอาเซียน(งป.)1 ตุลาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557นางคนึงนิตย์ ชื่นค้า110,000.00
30 รอ บริหารจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร(งป.)1 พฤศจิกายน 2556 - 30 มิถุนายน 2557นางจารุวรรณ สุนทรเสณี75,000.00
31 รอ โครงการสนับสนุนและบริหารจัดการเรียนการสอน(งป.)1 พฤศจิกายน 2556 - 31 สิงหาคม 2557ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ103,600.00
32 รอ พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(งป.)1 มกราคม 2557 - 30 เมษายน 2557นางสุรีย์พร ธรรมมิกพงษ์85,000.00
33 รอ บริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอน(งป.)1 เมษายน 2557 - 30 มิถุนายน 2557นางสาวนภกานด์ หน่ายคอน34,780.00
34 รอ โครงการศึกษาดูงานบุคลากรสาขาชีววิทยา(งป.)1 พฤษภาคม 2557 - 31 พฤษภาคม 2557นางสาวนภกานด์ หน่ายคอน40,220.00
35 รอ โครงการปรับแผนกลยุทธ์ ทบทวนและพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(งป.)1 เมษายน 2557 - 30 เมษายน 2557นางสุพรรรณี ปริญญาวุฒิชัย274,600.00
36 รอ โครงการประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 (งป.)1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2557คณบดี90,000.00
37 รอ โครงการฝึกประสบการณืวิชาชีพสำหรับนักศึกษษสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ต.ค. 2556 - พ.ค. 2557นางสาวสุปราณี จ้อยรอด450,000.00
38 รอ โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (งป.)1 พฤศจิกายน 2556 - 30 มิถุนายน 2557นางพิภัทรา สิมะโรจนา500,000.00
39 รอ การบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557ผู้อำนวยการ1,141,000.00
40 รอ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557ผู้อำนวยการ1,743,000.00
41 รอ โครงการสนับสนุนการทำกิจกรรมเครือข่าย 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏธ.ค. 2556 - มิ.ย 2557นายธีรยุทธ จันทร์เขียว100,000.00
42 รอ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านวิทยบริการ (งป)1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557ผู้อำนวยการ150,000.00
43 รอ พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสหกิจศึกษา"การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่งที่ 18"มีนาคม 2557 - พฤษภาคม 2557ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ319,750.00
44 รอ โครงการบริหารจัดการสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(งป.)1 พฤศจิกายน 2556 - 30 มิถุนายน 2557คณบดี1,131,400.00
45 รอ อบรม สัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา28 สิงหาคม 2557 - 28 สิงหาคม 2557งานสหกิจ สำนักส่งเสริมฯ58,036.00
46 รอ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้วยหลักสังคหวัตถุธรรม เพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาบทบาทพระพุทธศาสนาในสังคมร่วมสมัย22 กุมภาพันธ์ 2558 - 22 กุมภาพันธ์ 2558อาจารย์วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์.00
47 รอ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาเดือนมีนาคม 2557 - เดือนสิงหาคม 2557นางสาวสุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ30,000.00
48 รอ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการฯ (งป)1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557ผู้อำนวยการ500,000.00
49 รอ โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสู่สถานศึกษาวันที่ 4 และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 - นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์5,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด10,638,951.00