โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปี 2557
จำนวน 10 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการนิเทศติดตามผลและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - สถาบันพัฒนาคุณภาพครู36,000.00
2 รอ โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานทางวิชาการ - สถาบันพัฒนาคุณภาพครู232,800.00
3 รอ โครงการพัฒนาครูเพื่อใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้แบบบูรณาการ (EIS) - สถาบันพัฒนาคุณภาพครู150,000.00
4 รอ โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูเพื่อใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร23 เมษายน 2557 - 24 เมษายน 2557สถาบันพัฒนาคุณภาพครู120,000.00
5 รอ โครงการบริการตามความต้องการของชุมชน23 มิถุนายน 2557 - 25 มิถุนายน 2557สถาบันพัฒนาคุณภาพครู150,000.00
6 รอ โครงการพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - สถาบันพัฒนาคุณภาพครู150,000.00
7 รอ โครงการส่งเสริมการใช้แท็บเล็ตพีซีในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ - สถาบันพัฒนาคุณภาพครู164,400.00
8 รอ โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษสู่ความเป็นครูมืออาชีพ21 เมษายน 2557 - 22 เมษายน 2557สถาบันพัฒนาคุณภาพครู150,000.00
9 รอ โครงการอบรมวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 16 กรกฎาคม 2557นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์35,280.00
10 รอ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสานสัมพันธ์อาเซียนวันที่ 1 , 12 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2557นางสาวอารียา บุญทวี119,800.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,308,280.00