โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร
ประจำปี 2557
จำนวน 4 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ การพัฒนาวิชาการรายบุคคลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.ค 2557 - ส.ค. 2557คณบดี930,000.00
2 รอ โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต.ค. 2556 - มิ.ย 2557คณบดี101,700.00
3 รอ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์(งป.)1 เมษายน 2557 - 30 พฤษภาคม 2557ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ121,400.00
4 รอ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสหกิจศึกษา19 พฤศจิการยน 2557 - 24 พฤศจิกายน 2557งานสหกิจ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน146,870.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,299,970.00