โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
ประจำปี 2557
จำนวน 2 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับประชาชน และบุคลากรในท้องถิ่น ครั้งที่ 8"1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557ผู้อำนวยการ500,000.00
2 รอ ประชุมอาจารย์แนะแนวเครือข่ายอาจารย์แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามีนาคม 2557 - เมษายน 2557ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ.00
รวมงบประมาณทั้งหมด500,000.00