โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน
ประจำปี 2557
จำนวน 6 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557ผู้อำนวยการ1,116,000.00
2 รอ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษา1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557ผู้อำนวยการ3,000,000.00
3 รอ พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (งป)1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557ผู้อำนวยการ817,700.00
4 รอ โครงการสัมมนางานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ในองค์กรวันที่ 27 มีนาคม 2557 - นางสาวสุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ9,310.00
5 รอ โครงการปรับแผนพัฒนาศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษาวันที่ 7 สิงหาคม 2557 - วันที่ 8 สิงหาคม 2557นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์11,740.00
6 รอ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรม วิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นวันที่ 30 มิถุนายน 2557 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2557นางสาวสุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ36,730.00
รวมงบประมาณทั้งหมด4,991,480.00