โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประจำปี 2557
จำนวน 16 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมต.ค. 2556 - ก.ย. 2557นายธีรยุทธ จันทร์เขียว100,000.00
2 รอ โครงการวัดใสใจสะอาดม.ค. 2557 - เม.ย. 2557นางสาวปิยะวดี กิ่งมาลา10,000.00
3 รอ โครงการลานวัด ลานใจก.ค. 2557 - พ.ค. 2557นางสาวปิยะวดี กิ่งมาลา10,000.00
4 รอ โครงการจิตอาสาทำนุบำรุงพระพุ?ธศาสนามี.ค. 2557 - ก.ค. 2557นางสาววิยารัตน์ กุมุทนาถ9,400.00
5 รอ โครงการปิยมหาราชรำลึก "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าหลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทย" ประจำปี 2556วันที่ 23 ตุลาคม 2556 - นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์90,000.00
6 รอ โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุ 86 พรรษาวันที่ 11 ธันวาคม 2556 - นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์6,000.00
7 รอ โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2557วันที่ 9 เมษายน 2557 - นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ30,000.00
8 รอ โครงการศึกษา รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มเบญจบูรพาเดือนพฤษภาคม 2557 - เดือนกรกฎาคม 2557นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์20,000.00
9 รอ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมลุ่มน้ำบางปะกง (ย้อนรอยพระพี่น้องพุทธโสธร)วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2557นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์30,000.00
10 รอ โครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ 4วันที่ 10 มิถุนายน 2557 - วันที่ 11 มิถุนายน 2557นางสาวอารียา บุญทวี150,000.00
11 รอ โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 - นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์7,660.00
12 รอ โครงการราชภัฏราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2557วันที่ 6 , 13 สิงหาคม 2557 - นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์25,000.00
13 รอ โครงการลานวัฒนธรรมราชนครินทร์ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ถิ่นภูมิปัญญาไทยวันที่ 20 สิงหาคม 2557 - นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วง100,000.00
14 รอ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2556วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์34,350.00
15 รอ โครงการราชภัฏวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวามหาราช) และร่วมเฉลิมฉลองพระชนมายุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 86 พรรษา ประจำปี 2556วันที่ 3 ธันวาคม 2556 - วันที่ 4 ธันวาคม 2556นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์25,000.00
16 รอ โครงการศิลปะ วัฒนธรรมเคลื่อนที่สู่ประตูอาเซียนวันที่ 29 มกราคม 2557 - นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์150,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด797,410.00