โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ
ประจำปี 2557
จำนวน 17 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ ฟิสิกส์สัญจรม.ค. 2557 - มิ.ย. 2557นายกฤษณะ ช่องศรี68,785.00
2 รอ โครงการ 5 ประสานบริการวิชาการชุมชนต.ค.2556 - ก.ย. 2557นายเชาวลิต ขันคำ115,500.00
3 รอ โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย "จิตอาสาใฝ่รู้ สู้งาน (งป.)1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557นายธีรยุทธ จันทร์เขียว300,000.00
4 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง(งป.) 1 พฤษภาคม 2557 - 31 พฤษภาคม 2557นางรุ้งรวี อำนาจตระกูล31,000.00
5 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่ 51 มีนาคม 2557 - 31 มีนาคม 2557นางรุ้งรวี อำนาจตระกูล40,000.00
6 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสายน้ำตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(งป.)1 กุมภาพันธ์ 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2557นางสุรีย์พร ธรรมมิกพงษ์68,000.00
7 รอ โครงการแข่งขันทักษะทางการเกษตร ครั้งที่ 8 "การจัดสวน" (งป.)1 พฤษภาคม 2557 - 31 พฤษภาคม 2557นางสาวสถาพร ดียิ่ง125,500.00
8 รอ โครงการเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ สังเคราะห์โจทก์วิจัย(งป.)1 กุมภาพันธ์ 2557 - 31 มีนาคม 2557คณบดี200,000.00
9 รอ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(งป.)1 ธันวาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556นายธีรยุทธ จันทร์เขียว300,000.00
10 รอ โครงการสายสัมพันธ์เคมีจากพี่สู่น้องต.ค. 2556 - เม.ย. 2557นางสาววิยารัตน์ กุมุทนาถ61,800.00
11 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (งป.) 1 มีนาคม 2557 - 30 เมษายน 2557นางสาวจารุวรรณ สิงห์ม่วง90,000.00
12 รอ โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2557วันที่ 18 ธันวาคม 2556 - นางสาวสุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ60,000.00
13 รอ โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2557วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 - นางสาวสุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ40,000.00
14 รอ โครงการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์วันที่ 1 , 2 และวันที่ 4 เมษายน 2557 - นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ150,000.00
15 รอ โครงการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (กิจกรรมที่สนองต่อการให้บริการชุมชน ครั้งที่ 2)วันที่ 10 เมษายน 2557 - วันที่ 11 เมษายน 2557นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ17,000.00
16 รอ โครงการศิลปะ วัฒนธรรมสู่ชุมชน ประจำปี 2557วันที่ 24 มิถุนายน 2557 - วันที่ 26 มิถุนายน 2557นางสาวอารียา บุญทวี135,500.00
17 รอ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนวันที่ 20 ธันวาคม 2556 - วันที่ 22 ธันวาคม 2556นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์12,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,815,085.00