โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์
ประจำปี 2558
จำนวน 2 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา25 มีนาคม 2558 - 25 มีนาคม 2558งานสหกิจศึกษา44,541.00
2 รอ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558วันที่ 9 ธันวาคม 2557 - นางสาวสุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ30,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด74,541.00