โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปี 2558
จำนวน 7 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนพฤศจิกายน 2557 - มีนาคม 2558สถาบันพัฒนาคุณภาพครู215,000.00
2 รอ โครงการ"ครูดีศรีนครินทร์"บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนตุลาคม 2557 - มิถุนาคม 2558สถาบันพัฒนาคุณภาพครู340,400.00
3 รอ โครงการพัฒนาครูแบบต่อยอดและเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษามกราคม 2558 - มิถุนาคม 2558สถาบันพัฒนาคุณภาพครู30,000.00
4 รอ โครงการซ่อม สร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับครูตุลาคม 2557 - เมษายน 2558สถาบันพัฒนาคุณภาพครู80,000.00
5 รอ โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีนาคม 2558 - มิถุนาคม 2558สถาบันพัฒนาคุณภาพครู250,000.00
6 รอ โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถการคิดแบบวิทยาศาสตร์ของนักเรียนตุลาคม 2557 - มิถุนาคม 2558สถาบันพัฒนาคุณภาพครู82,000.00
7 รอ โครงการอบรมวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 3วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 - วันที่ 17 กรกฎาคม 2558นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์5,260.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,002,660.00