โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน
ประจำปี 2558
จำนวน 2 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยงสู่ผลสัมฤทธิ์ในองค์กรวันที่ 24 มิถุนายน 2558 - วันที่ 25 มิถุนายน 2558นางสาวสุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ45,000.00
2 รอ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและงานประกันคุณภาพการศึกษาวันที่ 17 ธันวาคม 2557 - วันที่ 19 ธันวาคม 2557นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์40,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด85,000.00