โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประจำปี 2558
จำนวน 14 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2557วันที่ 11 ตุลาคม 2557 - วันที่ 12 ตุลาคม 2557นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์30,000.00
2 รอ โครงการราชภัฏราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี 2557วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 2 ธันวาคม 2557นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์25,000.00
3 รอ โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุ 87 พรรษาวันที่ 21 มกราคม 2558 - นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์10,000.00
4 รอ โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติวันที่ 21 มกราคม 2558 - วันที่ 23 มกราคม 2558นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วง45,000.00
5 รอ โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2558วันที่ 8 เมษายน 2558 - นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ35,000.00
6 รอ โครงการอบรมวิถีพุทธ-ธรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ครั้งที่ 1วันที่ 10 เมษายน 2558 - นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์23,000.00
7 รอ โครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ วัฒนธรรมเดือนพฤษภาคม 2558 - เดือนกรกฎาคม 2558นางสาวสุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ50,000.00
8 รอ โครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ 5วันที่ 16 มิถุนายน 2558 - วันที่ 17 มิถุนายน 2558นางสาวอารียา บุญทวี150,000.00
9 รอ โครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 - นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ5,000.00
10 รอ โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 - นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ20,000.00
11 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทย"วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 - นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วง20,000.00
12 รอ โครงการราชภัฏราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ "วันแม่แห่งชาติ"วันที่ 5 และวันที่ 10 สิงหาคม 2558 - นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์25,000.00
13 รอ โครงการปิยมหาราชรำลึก "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าหลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทย" ประจำปี 2557วันที่ 23 ตุลาคม 2557 - นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์90,000.00
14 รอ โครงการลานวัฒนธรรมราชนครินทร์ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ถิ่นภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 2วันที่ 11 สิงหาคม 2558 - นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วง150,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด678,000.00