โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ
ประจำปี 2558
จำนวน 4 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัวสู่การสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในชุมชนวันที่ 28 มกราคม 2558 - นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์40,000.00
2 รอ โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2558วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 - นางสาวสุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ60,000.00
3 รอ โครงการศิลปะ วัฒนธรรมสู่ชุมชน ประจำปี 2558วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 - นางสาวอารียา บุญทวี147,500.00
4 รอ โครงการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์วันที่ 30 -31 มีนาคม 2558 - วันที่ 1 - 3 เมษายน 2558นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ200,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด447,500.00