โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์
ประจำปี 2559
จำนวน 1 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559วันที่ 8 ธันวาคม 2558 - นางสาวสุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ30,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด30,000.00