โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร
ประจำปี 2559
จำนวน 1 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการอบรมวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 4วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 - วันที่ 21 กรกฎาคม 2559นางสาวอรวรรณ เล็กชะอุ่ม13,370.00
รวมงบประมาณทั้งหมด13,370.00