โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
ประจำปี 2559
จำนวน 21 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ บริหารจัดการการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา (งป.)1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา300,000.00
2 รอ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา113,200.00
3 รอ โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา345,000.00
4 รอ การปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนา1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา155,300.00
5 รอ บริหารจัดการการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา (ลป.)1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา15,951.34
6 รอ บริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ลป.)1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา121,813.00
7 รอ โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก)1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา380,000.00
8 รอ โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล (ลป.)1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา97,952.00
9 รอ ผลงานที่สร้างสรรค์องค์ความรู้เพิ่มคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น (งป.ลป.) (2014960006500001)1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา2,784,300.00
10 รอ ผลงานที่สร้างสรรค์องค์ความรู้เพิ่มคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น (งป.ลป.) (2014960006500003)1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา1,083,640.00
11 รอ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (งบประมาณแผ่นดินเบิกจ่ายแทนกัน) (งป.ลป.)1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา342,000.00
12 รอ โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก) (มหาวิทยาลัยบูรพา) (ลป.)1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา150,000.00
13 รอ ผลงานที่สร้างสรรค์องค์ความรู้เพิ่มคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น (งป.) (2014960006500001)1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา11,011,300.00
14 รอ กองทุนราชภัฏราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา3,000,000.00
15 รอ โครงการพิเศษเพื่อดำเนินงานวิจัย1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา1,506,600.00
16 รอ พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา35,000.00
17 รอ ผลงานที่สร้างสรรค์องค์ความรู้เพิ่มคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น (งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น) (งป.) (2014960006500003)1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา4,143,200.00
18 รอ โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก) (มหาวิทยาลัยบูรพา)1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา50,000.00
19 รอ บริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา300,000.00
20 รอ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (งป.) (งบประมาณแผ่นดินเบิกจ่ายแทนกัน) (งป.)1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา1,200,000.00
21 รอ ชำระค่าสมาชิก ประเภทองค์กร ราย 3 ปี "พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม"1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา15,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด27,150,256.34