โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน
ประจำปี 2559
จำนวน 2 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและงานประกันคุณภาพการศึกษาวันที่ 9 ธันวาคม 2558 - วันที่ 10 ธันวาคม 2558นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์24,500.00
2 รอ โครงการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยงสู่ผลสัมฤทธิ์ในองค์กรวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 - วันที่ 26 พฤษภาคม 2559นางสาวสุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ33,680.00
รวมงบประมาณทั้งหมด58,180.00