โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประจำปี 2559
จำนวน 14 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการปิยมหาราชรำลึก "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าหลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทย"วันที่ 23 ตุลาคม 2558 - นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์50,000.00
2 รอ โครงการราชภัฏราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี 2558วันที่ 4 ธันวาคม 2558 - วันที่ 4 ธันวาคม 2558นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์5,500.00
3 รอ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2558วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 - วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์30,000.00
4 รอ โครงการพัฒนาภูมิปัญญาไทย สู่แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2559 - วันที่ 1 เมษายน 2559นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ100,000.00
5 รอ โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนการแสดงดนตรีนาฏศิลป์วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 - วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วง15,710.00
6 รอ โครงการสวดมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์.00
7 รอ โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ งานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 11 “สานศิลป์ ณ ถิ่นกาญจน์ เล่าขานวัฒนธรรม”วันที่ 17 มีนาคม 2559 - วันที่ 18 มีนาคม 2559นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วง40,300.00
8 รอ โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2559วันที่ 8 เมษายน 2559 - นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ30,000.00
9 รอ โครงการอบรมวิถีพุทธ-ธรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ครั้งที่ 2วันที่ 5 เมษายน 2559 - นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์15,000.00
10 รอ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธและสืบสานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น พระพี่น้องพุทธโสธร เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปีวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - วันที่ 29 มิถุนายน 2559นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์12,460.00
11 รอ โครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 - วันที่ 5 กรกฎาคม 2559นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ4,100.00
12 รอ โครงการราชภัฏราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2559วันที่ 4 สิงหาคม 2559 - วันที่ 4 สิงหาคม 2559นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์19,500.00
13 รอ โครงการลานวัฒนธรรมราชนครินทร์ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ถิ่นภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 3วันที่ 10 สิงหาคม 2559 - วันที่ 10 สิงหาคม 2559นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วง135,540.00
14 รอ โครงการประกวดดนตรีไทยตามเกณฑ์มาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรมวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 - วันที่ 27 กรกฎาคม 2559นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วง50,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด508,110.00