โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ
ประจำปี 2559
จำนวน 4 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการศิลปะ วัฒนธรรมสู่ชุมชน ประจำปี 2559วันที่ 19 มกราคม 2559 - วันที่ 20 มกราคม 2559นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์187,500.00
2 รอ โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2559วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 - นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ100,000.00
3 รอ โครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ 6วันที่ 14 มิถุนายน 2559 - วันที่ 15 มิถุนายน 2559นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์150,000.00
4 รอ โครงการสืบสานแนวพระราชดำริด้วยเศรษฐกิจพอเพียงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 - วันที่ 9 มิถุนายน 2559นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ5,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด442,500.00