โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ
ประจำปี 2560
จำนวน 6 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายในชุมชนวันที่ 19 ธันวาคม 2559 - วันที่ 19 ธันวาคม 2559นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์40,000.00
2 รอ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย น้อมรำลึกแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เอกอัจฉริยราชา อัครศิลปิน” วันที่ 18 มกราคม 2560 - วันที่ 18 มกราคม 2560นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์79,800.00
3 รอ โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2560วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 - วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ100,000.00
4 รอ โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัย สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์วันที่ 30 มีนาคม 2560 - วันที่ 31 มีนาคม 2560นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ100,000.00
5 รอ โครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ 7วันที่ 21 มิถุนายน 2560 - วันที่ 21 มิถุนายน 2560นางสาวอรวรรณ เล็กชะอุ่ม150,000.00
6 รอ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตทางศิลปะ วัฒนธรรมเดือนมิถุนายน 2560 - เดือนกรกฎาคม 2560นายโยธิน จี้กังวาฬ45,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด514,800.00