โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์
ประจำปี 2561
จำนวน 2 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา "รางวัลเพชรสารภี" ประจำปีงบประมาณ 2561วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561นางสาวอารียา บุญทวี30,000.00
2 รอ โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นหรือที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา(งป.) ต.ค 2560 - ก.ค 2561รองคณบดีวางแผนและพัฒนา1,125,800.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,155,800.00