โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปี 2561
จำนวน 1 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการอบรมวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 6วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2561นางสาวอรวรรณ เล็กชะอุ่ม10,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด10,000.00