โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน
ประจำปี 2561
จำนวน 2 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยงสู่ผลสัมฤทธิ์ในองค์กรวันที่ 21 มิถุนายน 2561 - วันที่ 22 มิถุนายน 2561นางสาวอารียา บุญทวี23,280.00
2 รอ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัยท้องถิ่น และงานประกันคุณภาพการศึกษาวันที่ 14 มีนาคม 2561 - วันที่ 16 มีนาคม 2561นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์33,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด56,280.00