โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประจำปี 2561
จำนวน 9 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2560วันที่ 7 ตุลาคม 2560 - วันที่ 8 ตุลาคม 2560นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์35,000.00
2 รอ โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมระดับชาติ และนานาชาติ "งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7"วันที่ 3 ธันวาคม 2560 - วันที่ 5 ธันวาคม 2560นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์50,000.00
3 รอ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตเพื่อเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561นายโยธิน จี้กังวาฬ80,000.00
4 รอ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม และสร้างความสัมพันธ์อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง วันที่ 1 มีนาคม 2561 - วันที่ 1 มีนาคม 2561นายโยธิน จี้กังวาฬ80,000.00
5 รอ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวราชนครินทร์ ประจำปี 2561วันที่ 10 เมษายน 2561 - นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ38,800.00
6 รอ โครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 - วันที่ 5 กรกฎาคม 2561นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ10,000.00
7 รอ โครงการเวทีสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมราชนครินทร์ ครั้งที่ 5วันที่ 15 สิงหาคม 2561 - วันที่ 15 สิงหาคม 2561นายโยธิน จี้กังวาฬ200,000.00
8 รอ โครงการเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - วันที่ 25 กรกฎาคม 2561นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์25,000.00
9 รอ โครงการสร้างมาตรฐานศิลปะ วัฒนธรรม (รำแก้บนหลวงพ่อโสธร)วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 - วันที่ 22 พฤษภาคม 2561นายโยธิน จี้กังวาฬ70,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด588,800.00