โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ
ประจำปี 2561
จำนวน 5 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัย สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (งานบายศรีพญานาคประยุกต์)วันที่ 2 เมษายน 2561 - วันที่ 3 เมษายน 2561นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ90,000.00
2 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง และประกวดวาดภาพสำหรับนักเรียน นักศึกษาวันที่ 7 มิถุนายน 2561 - วันที่ 8 มิถุนายน 2561นายโยธิน จี้กังวาฬ80,400.00
3 รอ โครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ 8วันที่ 27 มิถุนายน 2561 - วันที่ 27 มิถุนายน 2561นายจินดา เนื่องจำนงค์150,000.00
4 รอ โครงการส่งเสริมเชิดชูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย (กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมสัญจรกับภาครัฐและภาคเอกชน)วันที่ 19 มกราคม 2561 - วันที่ 28 มกราคม 2561นายโยธิน จี้กังวาฬ77,700.00
5 รอ โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2561วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ100,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด498,100.00