โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์
ประจำปี 2562
จำนวน 1 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา “รางวัลเพชรสารภี” วันที่ 6 ธันวาคม 2561 - วันที่ 6 ธันวาคม 2561นางสาวอารียา บุญทวี34,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด34,000.00