โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปี 2562
จำนวน 1 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นวันที่ 25 มิถุนายน 2562 - วันที่ 25 มิถุนายน 2562นางสาวอรวรรณ เล็กชะอุ่ม10,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด10,000.00