โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประจำปี 2562
จำนวน 10 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2561วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์35,000.00
2 รอ โครงการปิยมหาราชรำลึก “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าหลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทย”วันที่ 23 ตุลาคม 2561 - วันที่ 23 ตุลาคม 2561นางสาวอารียา บุญทวี40,000.00
3 รอ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษาวันที่ 12 ธันวาคม 2561 - วันที่ 15 ธันวาคม 2561นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์40,000.00
4 รอ โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ “ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2562 : 2019” (ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน)วันที่ 20 ธันวาคม 2561 - วันที่ 22 ธันวาคม 2561นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์36,000.00
5 รอ โครงการตลาดนัดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ชุมชน ประจำปี 2562วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562นายโยธิน จี้กังวาฬ150,000.00
6 รอ โครงการส่งเสริมเชิดชูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย (กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัยกับภาครัฐและภาคเอกชน)วันที่ 23 มีนาคม 2562 - วันที่ 31 มีนาคม 2562นายโยธิน จี้กังวาฬ70,000.00
7 รอ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวราชนครินทร์วันที่ 9 เมษายน 2562 - วันที่ 9 เมษายน 2562นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์40,000.00
8 รอ โครงการอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย "การวาดภาพอัตลักษณ์ท้องถิ่น : เทคนิคสีน้ำและสีอะครีลิค"วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 - วันที่ 29 พฤษภาคม 2562นายโยธิน จี้กังวาฬ87,500.00
9 รอ โครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 - วันที่ 5 กรกฎาคม 2562นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ10,000.00
10 รอ โครงการเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2562วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 - วันที่ 9 สิงหาคม 2562นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์30,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด538,500.00