โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ
ประจำปี 2562
จำนวน 7 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววันที่ 18 ธันวาคม 2561 - วันที่ 19 ธันวาคม 2561นางสาวอารียา บุญทวี40,000.00
2 รอ โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2562วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ100,000.00
3 รอ โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานบริบทชุมชน ศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 - วันที่ 31 มีนาคม 2562นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์60,000.00
4 รอ โครงการรายงานความก้าวหน้าการลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชน ศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 8 มีนาคม 2562 - วันที่ 8 มีนาคม 2562นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์43,500.00
5 รอ โครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรวันที่ 27 มีนาคม 2562 - วันที่ 22 เมษายน 2562นางสาวอารียา บุญทวี100,000.00
6 รอ โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณธรรมวันที่ 11 มิถุนายน 2562 - วันที่ 18 มิถุนายน 2562นายโยธิน จี้กังวาฬ598,800.00
7 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะและวัฒนธรรม งานบายศรีแบบง่ายและศิลปะผ้ามัดย้อมวันที่ 23 สิงหาคม 2562 - วันที่ 23 สิงหาคม 2562นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ5,370.00
รวมงบประมาณทั้งหมด947,670.00