โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์
ประจำปี 2563
จำนวน 1 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา “รางวัลเพชรสารภี” ประจำปีงบประมาณ 2563วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562นางสาวอารียา บุญทวี34,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด34,000.00