โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประจำปี 2563
จำนวน 7 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม (ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562)วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์.00
2 รอ โครงการปิยมหาราชรำลึก "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าหลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทย"วันที่ 23 ตุลาคม 2562 - วันที่ 23 ตุลาคม 2562นางสาวอารียา บุญทวี40,000.00
3 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อบูรณาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยวันที่ 18 ธันวาคม 2562 - วันที่ 18 ธันวาคม 2562นางสาวอารียา บุญทวี10,000.00
4 รอ โครงการราชนครินทร์ร่วมใจส่งเสริม สืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรม ในวาระ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (คืนสู่เหย้า 80 ปี สารภีคืนถิ่น)วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563นายจินดา เนื่องจำนงค์150,000.00
5 รอ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิต และจัดทำองค์ความรู้ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - เดือนมิถุนายน 2563นายโยธิน จี้กังวาฬ280,000.00
6 รอ โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไทย ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563เดือนมีนาคม 2563 - เดือนกรกฎาคม 2563นางสาวอารียา บุญทวี300,000.00
7 รอ โครงการสร้างมาตรฐานทางศิลปะ วัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย ประจำปี 2563วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - วันที่ 30 มิถุนายน 2563นายโยธิน จี้กังวาฬ150,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด930,000.00