โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ
ประจำปี 2563
จำนวน 4 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการจัดแสดงผลงานสาธิตและนิทรรศการผลิตภัณฑ์ของพื้นที่ชุมชนและหน่วยงานศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นวันที่ 30 ตุลาคม 2562 - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562นายจินดา เนื่องจำนงค์200,000.00
2 รอ โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว สู่ความเข้มแข็งทางศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชน ประจำปี 2563วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563นางสาวอารียา บุญทวี100,000.00
3 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์ร่วมสมัยและนิทรรศการ "ไปตามเส้นทางศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ"วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563นายโยธิน จี้กังวาฬ127,500.00
4 รอ โครงการส่งเสริมเชิดชูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ประจำปี 2563 (กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัยกับภาครัฐและภาคเอกชน)วันที่ 26 มีนาคม 2563 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2563นายโยธิน จี้กังวาฬ70,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด497,500.00