โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : งบประมาณแผ่นดิน
ประจำปี 2564
จำนวน 13 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการนิทรรศการศิลปะ และอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์ร่วมสมัย “เทศกาลศิลปะต่างวิถี วิถีศิลปะ” โดยศิลปิน Art Brut Thailand & Art Therapy วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - วันที่ 5 ธันวาคม 2563นายโยธิน จี้กังวาฬ160,000.00
2 รอ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 - วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์30,000.00
3 รอ โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว สู่ความเข้มแข็งทางศิลปะ และวัฒนธรรมในชุมชน ประจำปี 2564วันที่ 3 มีนาคม 2564 - วันที่ 3 มีนาคม 2564ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารียา บุญทวี100,000.00
4 รอ โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นแบบบูรณาการในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2564วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564อาจารย์โยธิน จี้กังวาฬ135,500.00
5 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อบูรณาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564วันที่ 17 ธันวาคม 2563 - วันที่ 17 ธันวาคม 2563ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารียา บุญทวี10,000.00
6 รอ โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไทย ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารียา บุญทวี260,000.00
7 รอ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ย้อนรอยเส้นทางสุวรรณภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2564วันที่ 25 มีนาคม 2564 - วันที่ 25 มีนาคม 2564นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์400,000.00
8 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางและเทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2564นางสาวอรวรรณ เล็กชะอุ่ม5,000.00
9 รอ กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโคกพนมดี โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิต และจัดทำองค์ความรู้ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2564วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 - วันที่ 22 กรกฎาคม 2564นายโยธิน จี้กังวาฬ.00
10 รอ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตและจัดทำองค์ความรู้งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564วันที่ 8 มีนาคม 2564 - วันที่ 19 มีนาคม 2564นายโยธิน จี้กังวาฬ500,000.00
11 รอ โครงการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ร่วมสมัยและการออกแบบอัตลักษณ์ท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2564วันที่ 31 มีนาคม 2564 - วันที่ 17 สิงหาคม 2564นายโยธิน จี้กังวาฬ350,000.00
12 รอ โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมสู่การสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย "ดอกสารภี"วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - วันที่ 31 มีนาคม 2564นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ320,000.00
13 รอ โครงการสร้างมาตรฐานทางศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ 2564วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 - วันที่ 18 กรกฎาคม 2564นายโยธิน จี้กังวาฬ100,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด2,370,500.00