โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
ประจำปี 2564
จำนวน 4 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการนิทรรศการศิลปะ และอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์ร่วมสมัย “เทศกาลศิลปะต่างวิถี วิถีศิลปะ” โดยศิลปิน Art Brut Thailand & Art Therapy วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - วันที่ 5 ธันวาคม 2563นายโยธิน จี้กังวาฬ160,000.00
2 รอ โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว สู่ความเข้มแข็งทางศิลปะ และวัฒนธรรมในชุมชน ประจำปี 2564วันที่ 3 มีนาคม 2564 - วันที่ 3 มีนาคม 2564ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารียา บุญทวี100,000.00
3 รอ โครงการนิทรรศการศิลปะทัศนศิลป์ร่วมสมัย 80 ปี : พิทักษ์ ปิยะพงษ์วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 2564นางสาวนวลลออ อนุสิทธิ์60,000.00
4 รอ โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไทย ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารียา บุญทวี260,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด580,000.00