โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ประจำปี 2564
จำนวน 2 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563)วันที่ 11 ตุลาคม 2563 - วันที่ 11 ตุลาคม 2563นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์50,000.00
2 รอ โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษารางวัลเพชรสารภี ประจำปีงบประมาณ 2564วันที่ 16 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารียา บุญทวี34,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด84,000.00