โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : เงินอื่นๆ
ประจำปี 2564
จำนวน 1 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการนิทรรศการศิลปะทัศนศิลป์ร่วมสมัย 80 ปี : พิทักษ์ ปิยะพงษ์วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 2564นางสาวนวลลออ อนุสิทธิ์60,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด60,000.00