โครงการตามประเด็นกลยุทธ์ : แผนงานอื่นๆ
ประจำปี 2564
จำนวน 3 โครงการ
ที่Statusชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 รอ โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษารางวัลเพชรสารภี ประจำปีงบประมาณ 2564วันที่ 16 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารียา บุญทวี34,000.00
2 รอ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 - วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์30,000.00
3 รอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางและเทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2564นางสาวอรวรรณ เล็กชะอุ่ม5,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด69,000.00