แผนงานโครงการ ประจำปี 2551
2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
รหัสแผนยุทธศาสตร์จำนวนโครงการงบประมาณ
1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์11817,544,074.00
2 การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา153,150,692.00
3 การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร102,234,300.00
4 การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม4425,380.00
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน1827,369,605.00
6 ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น3101,000.00
7 กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ233,076,570.00
รวม 19153,901,621.00